1. Úvodní ustanovení

Zhotovitel:

Jednoducheweby.cz – Václav Huček, Adresa : Do panenek 274, Praha – Běchovice, 190 11.
IČO: 86633601, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 7. června 2004.

Objednatel:

Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel Jednoducheweby.cz poskytne služby na základě závazné objednávky dle těchto podmínek.

 

2. Cena

2.1 Základní cena je stanovena pro web Mikro 2 490 Kč, pro web Standard 3 990 Kč a pro web Individuál od 5 990 Kč – záleží na množství placených pluginů a náročnosti projektu.

2.2 Další dodatečné práce na webu jsou účtována částkou 200 Kč za každých 30 minut.

2.3 Zhotovení emailové schránky pro web Mikro je stanoveno na jednorázovou částku 250 Kč.

2.4 Nejsme plátci DPH, tedy ceny jsou vždy konečné.

 

3. Objednávka

3.1 Závaznou objednávku Objednatel zasílá elektronicky přes email, případně dle domluvy se Zhotovitelem. Součástí objednávky je rozsah objednávaných prací.

3.2 Na základě odeslané závazné objednávky vystaví Zhotovitel podklad pro uhrazení ceny za realizaci prací.

3.3 Objednávka je závazná.

3.4 Objednatel není oprávněn požadovat bezplatné úpravy, které nebyly předmětem objednávky.

3.5 Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu až do výše 100 % ceny objednávky.

 

4. Podklady pro tvorbu

4.1 Objednatel pošle veškeré podklady, jejichž použití požaduje, na email info@jednoducheweby.cz.

4.2 Za podklady jsou považovány textové či grafické podklady, instrukce, požadavky, fotografie, ceníky a další data.

4.3 Logo i fotografie se zasílají ve formátech JPG nebo PNG.

4.4 Textové podklady se zasílají výhradně v doc nebo docx formátu.

 

5. Průběh objednávky

5.1 Objednatel je povinen reagovat na dotazy a připomínky Zhotovitele bez zbytečného odkládání. A to v případě korekce a schvalování provedených změn či návrhů.

 

6. Dokončení objednávky

6.1 Zhotovitel poskytne Objednateli přibližný termín dodání objednávky. Toto datum je pro Zhotovitele závazné.

6.2 Objednatel je povinen provést kontrolu objednávky a potvrdit převzetí písemně do emailu info@jednoducheweby.cz, kde potvrdí bezchybný stav.

6.3 Pokud Objednatel shledá vady na objednávce, Zhotovitel je musí bezodkladně odstranit.

 

7. Právo na odmítnutí objednávky

7.1 Pakliže Zhotovitel shledá objednávku v rozporu se zákony či dobrými mravy, má právo na její odmítnutí.

7.2 Zhotovitel je povinen odmítnutí objednávky oznámit.

7.3 Jestliže je Objednatel veden v rejstříku dlužníku nebo podobných institutech, má Zhotovitel právo odmítnout takovou objednávku bez udání důvodu.

 

8. Fakturace a platební podmínky

8.1 Zhotovitel zašle Objednateli objednávku. Po jejím potvrzení ze strany Objednatele vystavuje Zhotovitel fakturu.

8.2 Faktura musí být uhrazena nejpozději do data splatnosti uvedeném na faktuře.

8.3 Doba splatnosti je zpravidla 10 dní od doby vystavení faktury. Objednávka může být předána až po řádně uhrazené faktuře.

8.4 Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do dne splatnosti uvedeném na faktuře.

 

9. Storno poplatky

9.1 Zhotovitel má právo na účtování storno poplatku ve výši 25% v případě, kdy Objednatel stornuje závaznou objednávku za předpokladu, že Zhotovitel již započal práci. 

9.2 Jestliže Objednatel neuhradí fakturu do stanoveného data, má Zhotovitel právo považovat objednávku za stornovanou ze strany Objednatele a v takovém případě není Zhotovitel povinen objednávku realizovat.

 

10. Reklamace a garance funkčnosti

10.1 Jestliže se Objednatel rozhodne pro vlastní správu webu a budou mu předány přístupové údaje, Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé po předání objednávky.

10.2 Pouze Objednatel je oprávněn uplatňovat reklamaci.

10.3 Na služby poskytnuté zdarma nebo na doplňkové služby není možné uplatňovat reklamace. Objednatel má právo na jejich odmítnutí.

10.4 Zhotovitel nezodpovídá za ušlý zisk, který Objednateli může vzniknout při nefunkčnosti webu.

10.5 Zhotovitel rovněž neodpovídá za ušlý zisk v případě závady ze strany společnosti, u které má sjednaný hosting. Zejména pak ne při nedostupnosti webu či zavirování.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto veřejné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé závazné objednávky.

11.2 Potvrzenou závaznou objednávkou Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

11.3 Ostatní zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.